Halsnæskoret - Foreningen

Bag Halsnæskoret står korforeningen Halsnæskoret


Halsnæskorets vedtægter


1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Halsnæskoret

1.2 Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune
 

2. Formål

2.1 Foreningens primære formål er at forestå samvær omkring og undervisning i musik og sang for voksne på et folkeoplysende grundlag. Undervisningen etableres primært af korforeningen i samarbejde med en samarbejdspartner, fx en aftenskole.

 

3. Medlemmer

3.1 Som medlemmer i foreningen kan optages enhver person over 18 år, der kan gå ind for foreningens formål.

3.2 Medlemskab opnås ved betaling af kontingent efter bestyrelsens nærmere beslutning. Medlemsskabet gælder for et kalenderår.

3.3 Medlemmer der ønsker at synge i Halsnæskoret, betaler et særskilt gebyr for undervisningen til den samarbejdspartner (fx aftenskole), der etablerer undervisningen. Deltagelse i undervisningen/koret kan gøres betinget af en stemmeprøve.

 

4. Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved opslag, brev eller mail til medlemmerne.

4.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4. Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse og revision, medmindre habilitetsregler forhindrer dette.

Ordinær generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af revideret regnskab
(udsendt jvf. 7.4)

5. Kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Fremtidig virksomhed

8. Valg af formand (jvf. 6.1)

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf. 6.1)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

4.8 Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstra-ordinær generalforsamling. Ændringsforslaget skal være udsendt sammen med dagsordenen.

 

5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

 

6. Bestyrelsen

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der foruden formanden består af fIre medlemmer.

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i ulige årstal vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, og i lige år to bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges en første og en anden suppleant hvert år. Suppleanterne kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne.

6.2 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand, sekretær og kasserer.

6.3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

6.5 Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder i samarbejde med sekretæren.

Møder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom, Indkaldelsen sker skriftligt/pr. mail med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6.7 Bestyrelsen er ansvarlig over for regnskab og dokumentation for virksomheden og har det overordnede ansvar for driften af foreningen.

 

7. Økonomi, regnskab og revision

7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

7.3 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

7.4 Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

8. Tegningsregler og hæftelse

8.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

8.2 For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue medmindre der opstår et krav om betaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

 

9. Eksklusion

9.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmel-se med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar overfor generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen.

 

10. Opløsning

10.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

10.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

11. Vedtægtsdatering og underskrift

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2013 

 
Panel title

© 2018 Copyright

Antal besøg: 77232

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,74842214584351sekunder